Convingerile creştinului despre om

După cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu, prin care îl cunoaştem pe Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, foarte importantă este cunoaşterea de sine. Socrate a zis: „Cunoaşte-te pe tine însuţi!” Şi, a avut dreptate. Este foarte bine, important şi necesar să ne cunoaştem. Însă, marea întrebare este cum ne cunoaştem? În ce lumină privim la noi? Cea mai bună lumină este lumina Cuvântului lui Dumezeu, prin care avem lumina lui Dumnezeu Însuşi.

Ce convingeri ne aduce Dumnezeu prin Cuvântul Său, despre noi înşine? Cel puţin câteva esenţiale, pe care vreau să le urmărim în acest material:

 1. Omul este creat de Dumnezeu într-un mod unic, special, după un standard unic: Chipul şi asemănarea lui Dumnezeu Genesa 1:26.
 2. Omul este creat de Dumnezeu cu un scop şi mandat unic, să stăpânească creaţia, nu să fie stăpânit de ea, Genesa 1:26.
 3. Omul este creat pentru relaţia de familie bărbat-femeie, aşa a stabilit Dumnezeu prin creaţie şi este întipărit în ADN-ul omului, Genesa 1:27; 2:18-25
 4. Omul este creat cu capacitatea de procreere şi responsabilitatea de perpetuare a rasei umane, prin relaţia de familie bărbat-femeie, Genesa 1:28
 5. Omul este creat prin implicarea directă şi specială a lui Dumnezeu, Genesa, diferit de restul creaţiei care a fost adusă în existenţă doar prin Cuvântul lui Dumnezeu, Genesa 2:7
 6. Omul este creat ca o entitate definită de suflet. Omul este un suflet, care temporar are un trup fizic, iar apoi va avea un trup veşnic, nemuritor, Genesa 2:7.
 7. Omul este căzut în păcat prin ispitirea diavolului şi astfel despărţit de Dumnezeu, lipsit de slava lui Dumnezeu şi vinovat în faţa lui Dumnezeu, Genesa 3:1-14; Romani 3:23.
 8. Omul căzut în păcat este corupt radical, total de păcat şi condamnat la moarte, la iad şi mânie veşnică,Genesa 3-6, Romani 3:9-20.
 9. Omul a primit promisiunea salvării şi primeşte darul salvării din păcat, prin Domnul Isus Hristos, noul OM, noul Adam; Genesa 3:15; Romani 5:12-21.
 10. Omul salvat prin har, prin credinţa în Hristos, va locui veşnic cu Dumnezeu pe noul pământ, în noul Ierusalim, Apocalipsa 21-22.

Acestea sunt convingerile esenţiale ale unui creştin despre om, despre umanitate. Convingerile acestea sunt formate de Cuvântul lui Dumnezeu şi sunt în concordanţă deplină cu realitatea. Sunt acestea şi convingerile tale?

Ilie Bledea

Advertisements

Leave a comment

Filed under Teologie

Convingerile unui creştin despre Duhul Sfânt

La temelia convingerilor unui creştin, sunt convingerile despre Sfânta Scriptură, la inima creştinismului, sunt convingerile despre Hristos, însă, spiritul convigerilor unui creştin este dat de cele despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel mai activ în noi pentru formarea convingerilor. El are o lucrarea de convingere în noi (Ioan 16:8). Ce convingeri ne dă Duhul Sfânt, prin Scriptură, despre Sine?

 1. Personalitatea Duhului – Duhul Sfânt este o persoană, nu o forţă, sau o energie. El este persoană, are atribute personale, atitudini personale şi acţiuni personale (Ioan 16:13-14).
 2. Divinitatea Duhului – Duhul Sfânt este Dumnezeu, are toate atributele şi acţiunile divinităţii (Fapte 5:3-4).
 3. Prezenţa Duhului – Duhul Sfânt are o prezenţă continuă şi universală, însă prezenţa lui specială este în credincioşi şi în biserica lui Hristos (Genesa 1:2; 1Corinteni 3:16-17; 6:19-20).
 4. Înţelepciunea Duhului – Duhul Sfânt este duh de înţelepciune şi de cunoaştere, de pricepere, de sfat, de frică de Domnul…Duhul Sfânt nu prosteşte pe nimeni, nici nu-l face să spună prostii şi să se comporte bizar. Duhul Sfânt are o înţelepciune supremă şi sfântă (Isaia 11:1-2).
 5. Puterea Duhului – Duhul Sfânt furnizează creştinilor puterea spirituală de mărturie a lui Hristos şi de trăire în ascultare de Dumnezeu (Fapte 1:8; Efeseni 3:14-16).
 6. Plinătatea Duhului – Duhul Sfânt doreşte şi lucrează să umple viaţa credinciosului de Dumnezeu, de Hristos, cât şi de Cuvântul lui Hristos (Efeseni 3:19; 4:13; 5:18; Coloseni 3:16).
 7. Roada Duhului – Duhul Sfânt produce în viaţa creştinului roada Lui, care constă într-un caracter asemenea lui Hristos (Galateni 5:22-23).
 8. Darurile Duhului – Duhul Sfânt dăruieşte după voinţa Lui, daruri spirituale tuturor celor născuţi din nou, pentru slujirea şi zidirea bisericii lui Hristos. Darurile sunt diferite cu scopuri diferite şi nu toate darurile sunt permanente. (1Corinteni 12-13; Romani 12:3-8; 1Petru 4:10-11).
 9. Călăuzirea Duhului – Duhul Sfânt călăuzeşte pe creştinii în ascultare de voia lui Dumnezeu revelată în Scriptură (Ioan 16:13; Romani 8:14).
 10. Permanenţa Duhului – Duhul Sfânt nu părăseşte niciodată pe un creştin în care şi-a stabilit reşedinţa, chiar dacă poate fi întristat, sau stins pentru o vreme, El rămâne în veac în viaţa creştinului (Ioan 14:15-17; Efeseni 4:30; 1Tesaloniceni 5:19).

Acestea sunt convigeri de bază cu privire la Duhul Sfânt, pe care El Însuşi le formează în creştini, prin Scripturile inspirate tot de El.

Este bine şi de dorit ca fiecare creştin să-şi verifice convingerile despre Duhul Sfânt! Te îndemn să o faci şi tu, chiar astăzi!

Ilie Bledea

 

 

Leave a comment

Filed under Teologie

Convingerile unui creştin despre Hristos

Dacă la temelia vieţii unui creştin sunt convingerile despre Scriptură, inima creştinismului o reprezintă convingerile despre Hristos. Creştinismul este Hristocentric. Creştinismul este relaţie cu Hristos, o relaţie ce implică credinţă, dragoste, ascultare, urmare, adorare, slujire, închinare şi imitare. Toate acestea orientate spre Hristos şi inspirate din El. Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile în viaţa unui creştin. Prin urmare, care sunt convingerile care sunt inima creştinismului, convigerile unui creştin despre Hristos? Iată 10 foarte importante:

 1. Eternitatea lui Hristos ca existenţă; El este din veşnicie pentru veşnicie – Ioan 1:1-2
 2. Divinitatea lui Hristos – Ioan 1:1-2; Romani 9:5; Filipeni 2:5-6; Tit 2:13; 2Petru 1:1; 1Ioan 5:20
 3. Întruparea şi umanitatea lui Hristos – Ioan 1:14; 1Timotei 2:5
 4. Viaţa impecabilă şi lucrarea între oamenii a lui Hristos; a trăit fără păcat şi a făcut voia perfectă a lui Dumnezeu pe pământ predicând Evanghelia, învăţând pe oameni despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindecând bolile şi neputinţele oamenilor – Matei 9:35
 5. Moartea ispăşitoare şi răscumpărătoare a lui Hristos – Romani 3:24-26; Evrei 9:13-14
 6. Învierea glorioasă a lui Hristos – Ioan 20-21; 1Corinteni 15
 7. Înălţarea la ceruri a lui Hristos – Luca 24; Fapte 1:9
 8. Lucrarea prezentă a lui Hristos în ceruri, cu cel puţin 4 componente:
 • Conduce biserica prin Duhul şi slujitori daţi de El; Efeseni 1:22-23; 4:11
 • Vorbeşte bisericii prin Cuvântul inspirat şi slujitorii daţi de El; Apocalipsa 2-3.
 • Mijloceşte pentru biserică; Evrei 7:25
 • Pregăteşte locul bisericii pentru veşnicie; Ioan 14:1-3
 1. Revenirea lui Hristos pentru biserica Lui – Ioan 14:3; 1Tesaloniceni 4:13-18
 2. Împărăţia de o mie de ani a lui Hristos, la Ierusalim şi Împărăţia veşnică împreună cu Tatăl în noua creaţie, Apocalipsa 20-22

Toate acestea, îl aşează pe Hristos  în centrul creştinismului. El este singurul Mântuitor pentru om, singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om, şi singurul Model perfect de urmat pentru fiecare!

Deviza vieţii fiecărui creştin trebuie să fie cea a lui Pavel, prezentată în Filipeni 3:10; „Sa-l cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui….”

Ilie Bledea

Leave a comment

Filed under Teologie

Convingerile unui creştin despre Dumnezeu

Continuăm cu convingerile doctrinare ale creştinului, cu teologia propriu-zisă, care este doctrina despre Dumnezeu. Adânc înrădăcinate în convingerile despre Scriptură, şi indisolubile de aceste convingeri, sunt convingerile despre Dumnezeu. Un creştin are cel puţin aceste 10 convingeri ne-negociabile cu privire la Dumezeu.

 1. Dumnezeu există prin Sine Însuşi din veşnicie pentru veşnicie, Exod 3:14; Ps. 90: 1-2
 2. Dumnezeu S-a revelat pe Sine în mai multe etape şi pe mai multe căi, însă vorbeşte astăzi numai prin Scriptură, Evrei 1:1-3
 3. Dumnzeu este persoană, nu forţă, nu cauza necauzata. Dumnezeu vorbeşte, gândeşte, simte, face!
 4. Dumnezeu este Unul ca esenţă, sau natură divină, Deuteronom 6:4
 5. Dumnezeu este Triunic, Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Genesa 1:26; 2Corinteni 13:14
 6. Dumnezeu este Creatorul Înţelept şi Susţinătorul Atotputernic al tuturor lucrurilor, Genesa 1
 7. Dumnezeu este Suveranul Glorios al întregii creaţii, Ps. 135:1-6
 8. Dumnezeu este Sfânt şi Drept în caracterul Său, Isaia 6:1-4
 9. Dumnezeu este Iubitorul Graţios al fiinţei umane, 1Ioan 4:8
 10. Dumnezeu este Judecătorul final al tuturor oamenilor, Apocalipsa 20:11-15

Citind Biblia, observând creaţia şi ascultându-ţi conştiinţa luminată de Duhul Sfânt, nu poţi să nu recunoşti aceste adevăruri, să le crezi şi să le mărturiseşti cu toată puterea.

Dacă eşti creştin, verifică-te! Ai aceste convingeri? Dacă nu, contiună să citeşti Scriptura, să meditezi asupra ei şi să te rogi în conformitate cu adevărul ei!

Ilie Bledea

 

 

2 Comments

Filed under Teologie

Convingerile unui creştin autentic despre Sfânta Scriptură

Încep seria despre convingeri doctrinare, cu convingerile pe care un creştin ar trebui să le aibă despre Scriptură. O să merg cu câte 10 la fiecare doctrină. Ce convingeri trebuie să aibă un creştin cu privire la Scriptură? Cel puţin următoarele:

 1. Inspiraţia plenar-verbală a Scripturii, 3:16. (Greceste: Pasa graphe Theopneustos). Toată Scriptura, fiecare cuvânt, fiecare carte este inspirată divin.
 2. Ineranţa scripturii – Scriptura este fără greşeală în manuscrisele originale. Fiind Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, nu poate avea eroare. Traducerile şi copiiile pot conţine anumite greşeli de scriere, însă fără să afecteze mesajul transmis de Scriptură. Chiar dacă nu deţinem manuscrisele originale, avem mesaul original al Scripturii.
 3. Infailibilitatea Scripturii – Scriptura nu va eşua, ci toată se va împlini, Matei 5:17-18; „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.” În aceste cuvinte ale Domnului Isus vedem nu numai infailibilitatea, dar şi inspiraţia la fiecare literă.
 4. Autoritatea Scripturii – Prin Scriptură Dumnezeu ne porunceşte iubitor ceea ce trebuie să credem spiritual şi tot ceea ce trebuie să facem. Scriptura are autoritatea lui Dumnezeu, şi este singurul instrument absolut prin care Dumnezeu îşi exercită autoritatea asupra poporului Său.
 5. Suficienţa Scripturii – Fiind Cuvantul lui Dumnezeu, mesajul Scripturii este complet şi suficient pentru toate nevoile spirituale ale omului. Implicaţii; Nu avem nevoie de nimic extra Scriptură, de nicio proorocie, de niciun vis, de nicio experienţă în afara Scripturii.
 6. Relevanţa (actualitatea) Scripturii – Scriptura este aceiaşi, are aceiaşi valoare, transcende timpul, istoria şi generaţiile. Mesajul ei este relevant. Scriptura nu trebuie făcută relevantă, ea este relevantă. Ea ne vorbeşte şi astăzi pe limba noastră.
 7. Claritatea (engleză: pesrpicuity) Scripturii: faptul ea poate fi înţeleasă în mesajul ei de omul simplu, dar şi de cel sofisticat.
 8. Potenţialul Scripturii – Luca 1:37; Fiind Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura are în sine potenţialul să mântuiască şi să maturizeze în credinţă pe cei mântuiţi.
 9. Invincibilitatea Scripturii – Matei 24:35. Scriptura nu poate fi biruită, redusă la tăcere, sau distrusă. Ea va transcende toată istoria şi creaţia.
 10. Finalitatea Scripturii – Apocalipsa 22:18-19 – Scriptura este Cuvântul final al lui Dumnezeu. Asta inseamna ca, după încheierea Canonului nu mai este revelaţie. Nu mai este alt Cuvânt al lui Dumnezu pentru om. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său deplin şi final în Scriptură

Acestea sunt convingerile pe care un creştin trebuie să le aibă cu privire la Scriptură.               Dacă n-ai aceste convingeri, înseamnă că n-ai citit suficient Scriptura, şi nu i-ai gustat bogăţia!

Te îndemn să citeşti Scriptura, să meditezi la mesaul ei, să te rogi lui Dumnezeu în conformitate cu lumina ei, şi în final o să ajugi la aceste convingeri!

Ilie Bledea

 

 

Leave a comment

Filed under Teologie

Este vremea să avem convingeri profunde şi puternice…..

Anul acesta încerc şi nădăjduiesc să reuşesc într-o măsură, să accentuez suficient convingerile pe care trebuie să le aibă un creştin. Cred că, un creştin autentic este un om cu convingeri profunde şi puternice.

Ce sunt convingerile?

Convingerile sunt acele adevăruri care sunt la temelia vieţii, adevăruri de care eşti încredinţat şi de la care nu abdici oricare ar fi preţul. Dex-ul spune că a fi convins înseamnă să fii încredinţat, sigur, ferm, hotărât.[1]

Convingerile sunt acele principii care ne definesc, ne direcţionează viaţa şi ne domină trăirea.

De ce fel de convingeri avem nevoie?

Vorbind din punct de vedere creştin, o să mă refer la convingeri teologice, doctrinare. Avem nevoie de convingeri teologice sănătoase şi serioase. De convingeri înrădăcinate în Cuvânt, aşa cum îi spunea Pavel lui Timotei, „tu să rămâi în lucrurile …..de care eşti deplin încredinţat (convins)….”(2Timotei 3:14-17)

De ce avem nevoie de convingeri? Iată câteva motive:

 • Convingerile dau valoare vieţii
 • Convingerile determină vitalitatea
 • Convingerile devin vizibile

Ce se întâmplă fără convingeri?

Oamenii fără convingeri sunt în confuzie continuă, sunt în nesiguranţă, nehotărâţi şi nestatornici. Sunt oamenii de tip cameleon, se schimbă după mediu în care sunt.

De aceea, susţin că a venit vremea convingerilor, nu mai putem trăi în confuzie, în nesiguranţă şi nehotărâre!

În final, vreau să afirm că a trăi prin credinţă înseamnă a trăi cu convingeri profunde şi puternice. Iată ce spune Cuvântul: „Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare (convingere) despre lucrurile care nu se văd.” (Evrei 11:1)

Credinţa autentică este definită de convingere!

De aceea, crede Cuvântul, cercetează Cuvântul, şi fii convins de El!

Ilie Bledea

[1] http://www.dex.ro/convins, accesat in 10.01.17

Leave a comment

Filed under Meditatii biblice

Convingeri în care trebuie să perseverăm în 2017

Anul 2017 a început în viteză, a început cu aglomeraţie şi activităţi în slujire şi n-am apucat încă să scriu o meditaţie de început de an. Dar, am avut ceva în inima de la începutul anului şi acum am găsit timpul să aşez în scris gândurile.

Am început anul cu Epistola către Romani, o carte ce m-a provocat mai mult la perseverare pentru 2017, dar şi la înnoire acolo unde este cazul. Am început anul cu Romani, din mai multe raţiuni:

 • Este cartea Reformei Protestante din secolul al XVI-lea, iar anul acesta se împlinesc 500 de ani de la Reformă. Cartea aceasta a declanşat Reforma şi cred că încă poate reforma vieţi şi biserici.
 • Este o carte care prezintă Evanghelia aşa cum este ea în realitate, după cum a scris şi Stuart Olyott.
 • Este cartea care îl prezintă pe Dumnezeu în dreaptatea Lui mânioasă şi dragostea Lui mântuitoare, dându-ne astfel o imagine echilibrată a lui Dumnezeu.
 • Este cartea care îl prezintă pe Domnul Isus în toată frumuseţea Sa, ca jertfă de ispăşire, ca Mijlocitor şi ca  Domn Suveran.
 • Este cartea care îl prezintă pe Duhul Sfânt în lucrarea de aplicare a harului, prin confirmarea pe care o dă credincioşilor şi prin călăuzirea dată copiilor lui Dumnezeu.
 • Este cartea care prezintă păcătoşenia umană ca nicio altă carte. Omul este totalmente păcătos, toţi oamenii sunt păcătoşi fără excepţie şi fără deosebire.
 • Este cartea care prezintă mântuirea ca fiind numai lucrarea lui Dumnezeu, şi fiind numai pentru slava lui Dumnezeu, şi fiind sigură pentru eternitate, pentru toţi cei ce o au în realitate.

Toate acestea au făcut ca, anul acesta să fie anul Epistolei către Romani. Citind repetat epistola am fost întărit în câteva coningeri, pe care acestă carte le sădeşte în inimă şi ne întăreşte în ele. Convingeri în care trebuie să perseverăm şi în 2017, sau dacă nu le avem,  să le dobândim. În lumina aceasta, privesc anul 2017, în perspectiva perseverării, mai mult decât în cea a înnoirii.
Care sunt convingerile în care trebuie să perseverăm în 2017?

 1. Trebuie să perseverăm în convingerea că, Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu, pentru mântuirea fiecăruia care crede… – Romani 1:16-17
 2. Trebuie să perseverăm în convingerea că, toţi oamenii sunt păcătoşi şi lipsiţi de slava lui Dumnezeu, că nu este nici un om neprihănit, niciunul măcar – Romani 3:9-23.
 3. Trebuie să perseverăm în convingerea că, suntem socotiţi neprihăniţi, prin harul Lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus, că El a fost rânduit să fie o jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre – Romani 3:24-26.
 4. Trebuie să perseverăm în convingerea că, odată fiind socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, prin harul Lui, nu putem păcătui ca să se înmulţească harul, ci trebuie să înţelegem bine că, omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului – Romani 6:1-6.
 5. Trebuie să perseverăm în convingerea că, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său – Romani 8: 28.
 6. Trebuie să perseverăm în convingerea că, nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru – Romani 8:38-39
 7. Trebuie să perseverăm în convingerea că, încrederea în Dumnezeu vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos – Romani 10:17
 8. Trebuie să perseverăm în convingerea că, suntem chemaţi, datorită îndurării lui Dumnezeu să ne dedicăm trupurile Lui, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, şi că aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească – Romani 12:1.
 9. Trebuie să perseverăm în convingerea că, suntem chemaţi să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă, ci îmbrăcaţi în Domnul Isus Hristos şi fără să purtăm de grijă firii pământeşti ca să-i trezim poftele – Romani 13:13-14.
 10. Trebuie să perseverăm în convingerea că, Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt – Romani 14:17
 11. Trebuie să perseverăm în convingerea că, suntem chemaţi să luptăm în rugăciune împreună, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru dragostea Duhului – Romani 15:30
 12. Trebuie să perseverăm în convingerea că, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele noastre. Şi că, până atunci, harul Domnului nostru Isus Hristos va fi cu noi! – Romani 16:20

Domnul să ne ajute să perseverăm în aceste convingeri, şi dacă nu le avem, să le pună El în inimile noastre!

Ilie Bledea

Leave a comment

Filed under Meditatii biblice