Hristos a murit pentru păcatele noastre, doar pentru păcatele noastre!

Isaia 53

 1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?
 2. El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
 3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
 4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
 6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
 7. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un mile pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
 8. El a fost luat prin apăsare şi judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
 9. Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.
 10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă…Dar, după ce îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
 11. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
 12. De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari şi va împărţi prada cu cei puternici, pnetru că S-a dat pe Sine Însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.

Acesta este pasajul biblic cel mai clar şi explicit despre jertfa Domnului Isus. A fost scris cu 700 de ani înainte. Acest text este temelia întregii teologii despre jertfa Domnului Isus. Tot ce scriu apostolii în Evanghelii şi espistole, îşi are inspiraţia şi originea în acest pasaj, scris de Isaia.

Textul acesta, arată foarte clar că Domnul Isus a murit pentru păcatele oamenilor, doar pentru păcatele oamenilor. Pentru a fi mai uşor de observat am pus textul subliniat. Observaţi vă rog, în v4 ni se spune că a purtat suferinţele şi durerile noastre. Întrebarea este: Care suferinţe şi dureri? De la v 5 înainte se explică. Suferinţele şi durerile pe care ar fi trebuit să le purtăm noi, din pricina păcatului nostru. Adică suferinţa mâniei lui Dumnezeu peste noi şi durerile chinului din iad, al despărţirii veşnice de Dumnezeu. Domnul Isus nu a purtat suferinţele noastre fizice şi durerile noastre de oase şi carne.

De ce scriu aceste rânduri, această prezentare biblică? Pentru că sunt  mulţi adepţi ai „evangheliei prosperităţii” care spun că Domnul Isus pe cruce a rupt blestemul sărăciei şi bolilor fizice. Am auzit cu urechile mele şi am citit afirmaţii că, Domnul Isus pe cruce a purtat toate bolile noastre şi de aceea prin credinţa în El putem fi vindecaţi de orice boală şi Domnul Isus a murit pentru sărăcia noastră, de aceea când credem în El nu mai putem fi săraci. Fals! O altă evanghelie! Una înşelătoare!

 • Uitaţi-vă în v5, v6, v8 (deşi cei din vremea Lui n-au înţeles asta, El pentra asta a murit), v11, si v12. Toate versetele care urmează după v4, arată că suferinţa şi durerea suferită de Domnul Isus a fost suferinţa şi durerea pedepsei pentru păcatul omenirii.
 • Sunt două texte în Noul Testament care preiau v4, îl citează şi îl aplică: Matei 8:16-17. Aceste versete arată că, ceea ce a spus Isaia se împlineşte în lucrarea de vindecare fizică a bolilor, pe care a făcut-o Isus în timpul vieţii Sale, înainte de jertfa Sa. Nu vorbeşte deloc aici despre jertfa Domnului Isus. Al II-lea text unde este citat Isaia 53:4-5, este 1Petru 2:24. Tămăduirea este clar se aplică clar la păcat, la boala păcatului. Citiţi cu atenţie versetul!
 • Redau acum o pleiadă de texte biblice, din Noul Testament, care arată explicit, clar şi categoric că, Hristos a murit pentru păcatele omenirii, numai pentru păcatele omenirii. O să iau textele pe categorii de scrieri în Noul Testament, şi o să încerc să fiu foarte succint, cu alte cuvinte sunt mult mai multe texte. Pentru a uşura lecturarea am subliniat expresia care arată ceea ce vreau să comunic:
 1. Evanghelii; Matei 26:28; „…căci acesta este sângele Meu, sângele Legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.” Ioan 1:29; „…Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!”
 2. Faptele Apostolilor; 5:31; „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi la făcut Domn şi Mântuitor ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.” 10:43; „Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.”
 3. Epistolele Pauline; Romani 3:25; „Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire….” Romani 6:10; „Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna…” 1Corinteni 15:3; „ …Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi…” 2Corinteni 5:21; „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi…”Galateni 1:4; „El S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre,  Efeseni 1:7; „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor…” Tit 2:14; „El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege...”
 4. Epistola către Evrei: 9:28; „tot aşa şi Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora.…” 10:12; „El, dimpotrivă după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu…
 5. Epistolele Petrine: 1Petru 2:24; „ El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi…3:18; „Hristos, de asemenea a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi…”
 6. Epistolele Ioanine: 1Ioan 1:7; „…şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.” 2:2; „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” 3:4; „Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.” 4:10; „Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noatre.”
 7. Apocalipsa 1:5; „…A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său…”

În cocluzie, repet: Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre, doar ca pedeapsă pentru păcat! Nu pentru bolile noastre fizice, nu pentru a ne scăpa de sărăcie, ci pentru mântuirea noastră eternă şi fericirea noastră veşnică în slavă cu El! Binenţeles că, beneficiile jertfei lui Hristos sunt infinite, dar toate ţintesc spre relaţia spirituală cu El şi veşnicia noastră cu El în slavă!

Slavă Mielului care ne-a răscumpărat din păcatele noastre, prin jertfa Lui!

Ilie Bledea

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Teologie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s